.:: δελτία τύπου ::.

.:: εκδόσεις-περιοδικά ::.

  • Αποθηκεύστε όλο το τεύχος σε μορφή PDF στο παράκατω σύνδεσμο. Read More
  • 1

.:: πρόσφατα νέα ::.

Ιδρυτικό καταστατικό 1934

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

('άρ. άποφ. Πρωτοδικ- Άθ. 7338/1934, 1341/1939 και 7921/1949)

ΑΡΘΡΟΝ 1

- Ιδρύεται Σωματείον υπό τον τίτλον «Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών», με έδραν τας Αθήνας.

ΑΡΘΡΟΝ 2

- Σκοπός του Σωματείου είναι ή προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού, ηθικών και Ολικών

ΑΡΘΡΟΝ 3

Το Σωματείον δεν έχει πολιτικούς σκοπούς και αποκλείεται πασά κατά τας συνεδριάσεις επί πολιτικών θεμάτων συζήτησις.

ΑΡΘΡΟΝ 4.

4.1. - Δύναται να υποβάλη αίτησην εκλογής του ως μέλους της Εταιρίας πας Έλλην λογοτέχνης, γράφων εις την ελληνικήν γλώσσαν, όστις έχει δημοσιεύσει έργα λογοτεχνικά, τα οποία συγκεντρούμενα να δύνανται να αποτελέσωσι το περιεχόμενον τριών τουλάχιστον τόμων, ουχί μικρότερων των εκατόν σελίδων έκαστος, η και όστις συστηματικώς και συνεχώς επεδόθη εις την λογοτεχνίαν και εδημοσίευσεν έργα λογοτεχνικά καθ' όλην την τελευταίαν δεκαετίαν.

4.2. - Ως τοιούτος θεωρείται και ο έχων δημοσιεύσει, πλην πρωτοτύπου λογοτεχνικής εργασίας ενός τουλάχιστον τόμου και μεταφραστικήν τοιαύτην συμπληρούσαν τους τρεις τόμους.

4.3. - Ή αίτησις υποβάλλεται εις το Δ. Συμβούλιον υπό του αιτούντος συνυπογεγραμμένη και παρά τριών (3) μελών της Εταιρίας, μη συμπεριλαμβανομένων εις το Δ. Συμβούλιον και συνοδευομένη από αντίτυπα των δημοσιευθέντων έργων του ή από κατάλογον των δημοσιευμάτων εις περιοδικά και εφημερίδας.

4.4. - Ή αίτησις δέον να συνοδεύεται και από εκθέσεως περί των λογοτεχνικών εγασιών του αιτούντος, υπογεγραμμένης παρ' ενός τουλάχιστον των συνυπογραφόντων μελών. Επί τη βάσει των στοιχείων τούτων το Δ. Συμβούλιον, έφ' όσον κρίνει ότι ο υποβαλών την αίτησιν συγκεντρώνει πράγματι τα ως ανωτέρω τυπικά προσόντα, εισάγει την αίτησιν του εις την Γ. Συνέλευσιν αυτή δε, συνεδριάζουσα εν ειδική απαρτία, καθ' ην δέον να παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, των εγκατεστημένων εν τη περιφέρεια της Διοικήσεως Πρωτευούσης, αποφασίζει δια μυστικής ψηφοφορίας επί της αιτήσεως.

4.5. Εκλεγείς θεωρείται ό κατά την ψηφοφορίαν ταύτην συγκεντρώσας τα δύο τρίτα των ψήφων τουλάχιστον. 

4.6. Εις περίπτωσιν απορρίψεως της αιτήσεως νέα αίτησις του αυτού υποψηφίου δύναται να εισαχθή εις την Γ. Συνέλευσιν εάν ούτος εξέδωκεν εν τω μεταξύ και νέον τόμον ή εδημοσίευσεν επί εν έτος έργα λογοτεχνικά. 

4.7. Το Δ. Σ εις την αρχήν εκάστου έτους ορίζει το δικαίωμα έγγραφης και την ετησίαν καταβολήν των μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 5

- Παύει να είναι μέλος:

1όν) όστις ζητήσει τούτο δια γραπτής αιτήσεως παρά του Δ. Δυμβουλίου,

2ον) δεν καταβάλη επί μίαν εξαμηνίαν αδικαιολογήτως την μηνιαίαν συνδρομήν του,

3ον) Επίδειξη διαγωγήν ασυμβίβαστον προς τον σκοπόν της Εταιρίας. Δια την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν απαιτείται απόφασις κατά πλειοψηφίαν του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της πρώτης Γεν. Συνελεύσεως από της εκδόσεως της πειθαρχικής αποφάσεως, αποφαινομένης αμετακλήτως. Τα της τοιαύτης προσφυγής κλπ. θέλει κανονίσει ό εσωτερικός ψηφισθησόμενος κανονισμός της Εταιρίας. Μέχρι της καταρτίσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου τα έργα αυτού θα εκτελή το Δ. Συμβούλιον.

ΑΡΘΡΟΝ 6

- Το Σωματείον διοικείται από ενδεκαμελές συμβούλιον, εκλεγόμενον κατά διετίαν παρά της Γεν. Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας κατά σειράν πλειοψηφίας. Το Δ. Συμβούλιον κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαν εκλέγει τον Πρόεδρον, δύο Αντιπροέδρους, Γ. Γραμματέα και Ταμίαν αυτού, αναθέτει δε τα καθήκοντα ειδικού Γραμματέως εις εν των μελών του ή εις άλλο μέλος του Σωματείου.Το Δ. Συμβούλιον είναι αλληλεγγύως υπεύθυνον κατά τας διατάξεις του Νόμου. Θεωρείται δε εν απαρτία δια της παρουσίας εξ (6) μελών αυτού. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Εν περιπτώσει δε ισοψηφίας νικά η ψήψος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 7

-Τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου πρέπει να είναι πολίται Έλληνες και ενήλικοι, να έχωσιν ελευθέραν την διαχείρισιν της περιουσίας αυτών και ν' ασκώσι τα πολιτικά των δικαιώματα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να εκλεγεί. παρά εφ' όσον είναι τακτικόν μέλος και έχει πληρώσει τακτικώς πάσας τας προς το ταμείον υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟΝ 8

- Το Δ. Συμβούλιον διαχειρίζεται τα συμφέροντα του Σωματείου και μεριμνά δια την εφαρμογήν και τήρησιν των όρων του καταστατικού και καταρτίζει τον προϋπολογισμόν και τον απολογισμόν, υποβάλλον αμφότερους προς έγκρισιν και ψήφισιν εις την Γεν. Συνέλευσιν.

ΑΡΘΡΟΝ 9

- Παν μέλος του Δ. Συμβουλίου το οποίον ήθελεν απουσιάσει πέραν των πέντε (5) συνεδριάσεων αδικαιολογήτως, θεωρείται ως παραιτηθέν. Εάν κατά την διάρκειαν της θητείας του Δ. Συμβουλίου οι οπωσδήποτε αποχωρήσαντες σύμβουλοι δεν υπερβαίνουν τους τέσσαρας (4) οι απομένοντες υποχρεούνται εις την αποκατάστασιν αυτών δια των κατά σειράν επιλαχόντων. Δια την περίπτωσιν αποχωρήσεως πλειοτέρων τοιούτων καλείται άνευ αναβολής η Γεν. Συνέλευσις προς διενέργειαν αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟΝ 10

-Το Δ Συμβούλιον συνεδρίαζει τακτικά κατά δεκαπενθημερίαν. Εκτάκτως δε όταν τούτο ζητηθή δι' αιτήσεως τριών τουλάχιστον εκ των μελών του, ή κατόπιν προσκλήσεως υπό του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟΝ 11

- Ή Γεν Συνέλευσις συνέρχεται δις (2) του έτους. Η πρώτη συγκαλείται κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του μηνός Νοεμβρίου. Κατ' αυτήν το Δ. Συμβούλιον υποβάλλει γραπτώς την λογοδοσίαν των ύπ' αυτού πεπραγμένων.

Η συνέλευσις εκλέγει τριμελή, εκ των ίδιων αυτής μελών, Εξελεγκτικήν Έπιτροπήν, ήτις εξετάζει την διαχείρισιν κατά το διαρρεύσαν έτος. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Δεκεμβρίου συγκαλείται δευτέρα τακτική Συνέλευσις εις ην υποβάλλει τον προϋπολογισμόν της επομένης χρήσεως. Κατά την συγκαλουμένην το δεύτερον έτος τακτικήν ταύτην Γεν. Συνέλευοιν, έκτος των ανωτέρω, διενεργούνται δια μυστικής ψηφοφορίας και αρχαιρεσίαι προς ανάδειξιν νέου Δ. Συμβουλίου. Κατά την τελευταίαν ταύτην Συνέλευσιν αποκλείεται ή υποβολή άλλων θεμάτων προς συζήτησιν.

ΑΡΘΡΟΝ 12

- Δια την σύγκλησιν Γεν. Συνελεύσεως απαιτείται έγγραφος πρόσκλησις προς τα μέλη, αποστελλόμενη προς αυτά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια Συνέλευσιν και περιέχουσα τόπον και χρόνον της συγκληθησομένης Συνελεύσεως και τα συζητητέα θέματα.

Επίσης καθορίζεται εν τη προσκλήσει εάν η καλούμενη συνέλευσις είναι πρώτη, δευτέρα ή τρίτη και ο αριθμός των μελών άτινα οφείλουν να παρίστανται προς καταρτισμόν απαρτίας Αι αποφάσεις των Συνελεύσεων είναι άκυροι, αν δεν παρίστανται κατ' αυτάς το εν τρίτον τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών. Μη γενομένης απαρτίας εις πρώτην Συνέλευσιν γίνεται νέα τοιαύτη εντός οκτώ ήμερων. Ο αριθμός των μελών δια την απαρτίαν της συνελεύσεως ταύτης είναι το εν τέταρτον των μελών. Μη έπιτευχθείσης και κατά την Συνέλευσιν ταύτην απαρτίας, συγκαλείται νέα εντός οκτώ ήμερων συνέλευσις. ήτις ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένου του 1/5 των μελών εν συνδυασμό προς τας διατάξεις του Νόμου.

Δεν επιτρέπεται να γίνη προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτησιν εις τας προσκλήσεις δια δευτέραν ή τρίτην Συνέλευσιν, η δια τα οποία αναγραφή θεωρείται ως πρόσκλησις δια πρώτην Συνέλευσιν, δι ην απαιτείται ο δια τοιαύτην νόμιμος αριθμός μελών προς απαρτίαν, ελλείψει της οποίας τα θέματα θεωρούνται μηδαμώς αναγραφόμενα, Το τελευταίον τούτο όμως ουδαμώς δύναται να ισχύση προκειμένου περί διαλύσεως του Σωματείου ή τροποποιήσεως του καταστατικού, η δια την οποίαν απαρτία ορίζεται υπό του Β. Δ. της 15-20 Μαΐου 1920 περί Σωματείων

ΑΡΘΡΟΝ 13

- Ο Πρόεδρος του Σωματείου εκπροσωπεί αυτά κατά Νόμον ενώπιον πάσης δημοσίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον των ιδιωτών, δια πάσας αυτού τας σχέσεις δημοσίας ή ιδιωτικάς και υπογράφων παν έγγραφον του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 14

- Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι, τακτικοί είναι αι καταβολαι των μελών και τα εισοδήματα εκ της περιουσίας της Εταιρίας, Έκτακτοι δε δωρεαί, κληρονομίαι, κληροδοτήματα, Έρανοι. τα εκ διαλέξεων και. εορτών του Σωματείου εισπραχθησόμενα ποσά και παν άλλο νόμιμον έσοδον. Ο προσενεγκών εις το Σωματείον το ποσόν των 5.000 δραχμών και άνω ανακηρύσσεται ευεργέτης αυτού, ο δε άνω των 25,000 δραχ. μέγας ευεργέτης.

ΑΡΘΡΟΝ 15

- Το Δ. Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέτη επ' ονόματι του Σωματίου εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος παν χρηματικόν ποσόν πέραν των 200.000 δραχ. αι οποίαι παραμένουν εις χείρας του Ταμίου δια τας προχείρους ανάγκας του Σωματείου. Όλική ή τμηματική ανάληψις από την Τράπεζαν γίνεται δι’ αποφάσεως του Δ Συμβουλίου. Παν ένταλμα εισπράξεως και πληρωμής υπογράφεται παρά του Προέδρου και του Ταμίου

ΑΡΘΡΟΝ 16

- Το Σωματείον έχει σφραγίδα κυκλοτερή περιέχουσαν τας εξής λέξεις. «Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, Αθήναι 1934».


ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟΝ 17

- Η διάλυσις του Σωματείου γίνεται δι’ αποφάσεως Γεν. Συνελεύσεως, δι’ ην απαιτείται η παρουσία των 3/4 των εις τας Αθήνας, τον Πειραιά και τα περίχωρα διαμενόντων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η κατά τον χρόνον της διαλύσεως αυτού υφισταμένη περιουσία περιέρχεται εις την Ακαδημίαν Αθηνών, προς ίδρυσιν βραβείου.

ΑΡΘΡΟΝ 18

- Ό, τι δεν προβλέπεται εις το παρόν καταστατικόν ρυθμίζεται παρά του Δ. Συμβουλίου, κατ’ απόφασιν λαμβανομένην κατά πλειοψηφίαν τουλάχιστον των (6) μελών αυτού, συμφώνως ταις διατάξεσι των περί Σωματείων νόμων και διαταγμάτων.

ΑΡΘΡΟΝ 19

- Πάσα τροποποίησις του παρόντος καταστατικού, πλην των διατάξεων σίτινες αφορώσι τον σκοπόν και τον τρόπον διαλύσεως του Σωματείου και τα προσόντα των μελών, γίνεται κατά τα ανωτέρω δι' αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, καλούμενης ειδικώς προς τούτο και απαρτιζόμενης από το ήμισυ τουλάχιστον των εχόντων ψήφον μελών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Εμ. Μπενάκη 180

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πατραρ. Ιωακείμ 4Ο

ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Ηρακλειο Κρήτης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Ζαΐμη 54

ΑΝΑΤΟΛΕΑΣ ΦΟΙΒΟΣ Ηλέκτρας 54, Καλλιθέα Αθηνών

ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Αλωπεκής  11

ΒΑΛΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριάδνης 6, Παλ.Φάληρον

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ Εγνατίας 114, Θεσσαλονίκη

ΒΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΟΣ Αϊδινϊου 54, Ν. Σμύρνη

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δημοχάρους 49

ΒΕΗΣ ΝΙΚΟΣ Φιλοπάππου 10

ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ Τσακασιάνου 24

ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΜΗΣ. Γ.Ανδρούτσου,Κουκάκι

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Καραίσκου  106, Πειραιάς

ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Φυλής, 221

ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βουκουρεστίου 9 «αετός»

ΓΕΡΟΠΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ζωοδόχου πηγής 121

ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΤΑΣΟΣ Μεσολόγγι

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ1ΕΤΤΑ (ΕΠΤΑΝΗΣΙΑ) Δεριγνύ 49

ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ (ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ) Αχαρνών 167Α

ΓΚΟΛΦΗΣ ΡΗΓΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) Σοφοκλέους, 8

ΔΑΡΡΙΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Υμηττού-Ευτέρπης, Χολαργός

ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πεντέλης 17,Κηφισιά

ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΙΑΣΩΝ Σολωμού  23

ΔΙΠΛΑ-ΜΑΛΑΜΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ Κυκλάδων 13

ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Ορμηνίου 3

ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΙΤΗ Τιμοθέου 45

ΖΑΜΠΑΘλΣ ΚΟΥΛΗΣ Κερκύρας 122

ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δημ. Αγιοριτών 10, Θεσσαλονίκη

ΘΕΡΟΣ ΑΓΙΣ (ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ) Διονύσου 16, Κηφισιά

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΡΑ Διόνυσου 16,Κηφισιά

ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Σαπφούς 5

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ Αλωπεκής 11

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ νilla magnolia - Αntibes (Γαλλία)

ΚΑΡΑΜΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Καρνεάδου 10

ΚΑΡΗΣ ΜΙΧΟΣ (ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ) Ραγκαβή 11

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Σανταρόζα 3

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΠΕΛΟΣ Δάμωνας 5

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Βλάση Γαβριηλίδη 95

ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Ζωοδόχου Πηγής 95

ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Βιβλ. Καραβάκου οδ. Πεσματζόγλου

ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΘΕΜΟΣ Βιβλ. Καραβάκου οδ. Πεσματζόγλου

ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Βιβλ. Πέτρου Δημητράκου οδ. Πεσματζόγλου

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝ Ιωάννη Σκαλιστήρη 6

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Φωκίωνος 14

ΛΕΒΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εφημ. «Νέα» Χρ. Λαδά

ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Βιβλ. Π.Καραβάκου, Πεσματζόγλου

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ Μυλλέρου 18

ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Βιβλ. Πατσιλινάκου, οδ. Πανεπιστημίου

ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Βαρβάκη 10

ΜΑΓΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Πεντέλης 3,Κηφισιά

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ομήρου 60

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ. Ηρακλέους 54,Καλλιθέα

ΜΙΜΙΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Εφημ. «Αθηναϊκή», οδ. Πανεπιστημίου

ΜΟΑΤΣΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΗ ΔΩΡΑ Δημοχάρους, 49

ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αμοργού, 31 (παρ. Πατησίων)

ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ Ευαγγελιστρίας, 46 Καλλιθέα Αθηνών

ΜΠΕΚΕΣ ΟΜΗΡΟΣ Αλκμάνος 10, (Ηλύσια)

ΜΙΛΛΙΕΞ ΤΑΤΙΑΝΑ Σκουφά 3

ΜΥΡΤΙΩΤίΣΣΑ (ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΝΗ) Ρεθύμνου 4

ΝΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ Εκάλη Αθηνών

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΕΛΗΣ Οικονόμου 6

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Τάκη 6, Ψυρρή

ΠΑΊ'ΖΗ ΚΑΤΙΝΑ Δαφνομήλη 1

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧ. Έσπερίδων 104, Καλλιθέα Αθηνών

ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αρτοτίνης 6

ΠΑΤΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ιοκάστης 44

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΣΚΑΖΙΚΗ ΛΙΛΗ Καλλιδρομίου 74

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΛΕΩΝ Εφημ. «Καθημερινή», Ζήνωνος 3

ΠΕΡΣΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ Δεριγνύ 31

ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΠΑΓΚΟΣ Υπουργείον Εξωτερικών, οδ. Ζαλοκώστα

ΠΑΠΑ ΚΑΤΙΝΑ Επτανήσων  1 

ΠΟΛΙΤΑΡΧΗΣ Γ. Βείκου 23

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Διονυσίου Αρεοπαγίτου  6

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. Βαλέστρα 8, Καλλιθέα Αθηνών

ΡΟΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αστυδάμαντος 15, Παγκράτι

ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ Ν- Γαλβάνη 16

ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Πυθέως 5

ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Λομβαρδού 12

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φιλελλήνων 29

ΤΟΥΤΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Μενάνδρου 58

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΙλοντάρχον 3

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΟΣ Εφημ. «Έθνος», Κολοκοτρώνη 8

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Εφημ. «Καθημερινή”, Ζήνωνος  3

.:: ο πρόεδρος ::.

2014-σήμερα Κωνσταντίνος Καρούσος

Ο Κώστας Γεωργίου Καρούσος γεννήθηκε στον Αστακό Αιτωλ/νίας. Τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο στον Αστακό, στην Αθήνα φοίτησε στη σχολή Δοξιάδη και μετά στην Κ.Τ.Ε. (Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών) (1971-1974) Σχέδιο - Ιστορία Τέχνης - Ελεύθερο Σχέδιο.

Read More

.:: εκδόσεις-βιβλία ::.

.:: διαγωνισμοί ::.