Πέμπτη, 23 Απρίλιος 2015 19:25

Όροι συμμετοχής Ετήσιου Βραβείου Λαογραφίας “ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ” 2015

( Με την ηθική και υλική αρωγή του Αυγερινού Ανδρέου, πρώην Προέδρου της ΕΕΛ)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Συμμετοχή μελών και μη μελών της ΕΕΛ.
β) Υποβολή μίας λαογραφικής μελέτης με ελεύθερο θέμα ( ανάλυση δημοτικού τραγουδιού, καταγραφή και ανάλυση λαϊκής παραδόσεως κλπ), η οποία δεν θα ξεπερνά τις 100 σελίδες (Α4) και θα είναι αδημοσιεύτη. Προθεσμία μέχρι 30 Οκτωβρίου εκάστου έτους.
γ) Κρίση από τριμελή επιτροπή την οποία θα ορίζει το ΔΣ, στην οποία το ένα μέλος τουλάχιστον θα συμμετέχει σε αυτό.
δ) Το βραβείο θα δίδεται σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει το 2016 στην ΕΕΛ και θα δημοσιευτεί εκ νέου ενημέρωση, για την ημερομηνία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στην Γραμματεία της ΕΕΛ τις εργασίες συμμετοχής τους, στις οποίες θα υπάρχουν και τα στοιχεία τους ( ονοματεπώνυμα, τυχόν ψευδώνυμα, τηλέφωνα κλπ.) μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2015:
α) προσωπικώς.
β) με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
γ) ταχυδρομικώς.
δ) ηλεκτρονικώς.
Παράκληση: Στον εξωτερικό φάκελο να υπάρχει ψευδώνυμο του συμμετέχοντος και τα πραγματικά του στοιχεία να είναι εντός μικρού φακέλου τοποθετημένου μέσα στον μεγάλο φάκελο.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ                ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ